Chính sách lương thưởng

1. Lương cơ bản

– Bậc lương xét thay đổi theo Quý.

– Từ 3 – 15 triệu tùy thuộc vào doanh thu mang về quý trước.

2. Tỷ lệ hoa hồng.

– Dựa trên số giao dịch mang về trong tháng.

– Dựa trên doanh thu đã trừ thuế, phí,…

– Tỷ lệ được tính theo phương pháp lũy tuyến (33 – 50%).

3. Thưởng nóng: Phụ thuộc vào mỗi dự án.

4 Xét thưởng xuất sắc, hiệu quả công việc theo tháng/quý/năm.

5. Lương tháng 13, các dịp lễ, Tết.

Chính sách đào tạo và phát triển nhân sự

Writing services for essay is a way to obtain a pay people to write essays high-quality paper at the most affordable price. These services provide ready-made essays that have been reviewed for errors and plagiarism. These services also guarantee the authenticity of the content of the essay. In order to get the best price look up customer reviews and suggestions. If you’re concerned regarding plagiarism, you should make sure to research the company’s reputation. It can require some time to locate an essay writing service that is trustworthy However, if you manage to find one it, you’ll be thankful that you have done so.