Training “Kiến thức đầu tư”

Tại TPI Land, một trong các yếu tố luôn được chú trọng hàng đầu chính là nâng cao tầm nhận thức, sự hiểu biết cũng như các kỹ năng thiết yếu cho mọi cấp bậc nhân viên. Vừa qua, những quản lý kinh doanh tài ba của nhà TPI cũng vừa được tham gia buổi training “Kiến thức đầu tư” do Mr. Nguyễn Phú Ân (Giám đốc Học viện TPI Academy) trực tiếp chia sẻ.

Khái niệm, phân loại và đặc điểm đầu tư

Khái niệm

Dù được nhìn nhận dưới góc độ nào đi nữa, công cuộc đầu tư đều phải bỏ vốn ban đầu và mục tiêu của đầu tư là hiệu quả. Lợi ích dự kiến thu được của công cuộc đầu tư phải lớn hơn chi phí bỏ ra cho công cuộc đầu tư đó và đạt được mục tiêu không thể một sớm một chiều mà cần phải có một khoảng thời gian khá dài nhất định.

Như vậy, có thể hiểu: “Đầu tư là hoạt động sử dụng vốn trong một thời gian khá dài nhằm mục đích kiếm lời”. Thực chất của hoạt động đầu tư là tìm kiếm lợi ích đối với chủ đầu tư và lợi ích kinh tế – xã hội đối với đất nước.

Phân loại đầu tư

Phân loại đầu tư theo ngành

– Đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng.

– Đầu tư phát triển công nghiệp.

– Đầu tư phát triển nông nghiệp.

– Đầu tư phát triển dịch vụ.

Phân loại theo hình thức đầu tư

– Hình thức đầu tư mới.

– Hình thức đầu tư chiều sâu, mở rộng quy mô sản xuất.

Phân loại theo nguồn vốn đầu tư

– Đầu tư bằng nguồn vốn trong nước.

– Đầu tư bằng nguồn vốn nước ngoài.

Phân loại theo chủ thể đầu tư

– Đầu tư của Nhà nước.

– Đầu tư của doanh nghiệp.

– Đầu tư của cá nhân.

Phân loại theo chức năng quản trị vốn

– Đầu tư trực tiếp.

– Đầu tư gián tiếp.

Đặc điểm đầu tư

– Tính sinh lời.

– Tính dài hạn.

– Tính rủi ro.

Vai trò của đầu tư

Vai trò của đầu tư đối với nền kinh tế

– Đầu tư thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế.

– Đầu tư tác động đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

– Đầu tư tăng cường khả năng khoa học của đất nước.

Vai trò của đầu tư đối với doanh nghiệp

– Đầu tư tác động đến sự hình thành doanh nghiệp.

– Đầu tư tác động đến quá trình phát triển của doanh nghiệp.

Hi vọng qua buổi training này, các quản lý kinh doanh của TPI Land sẽ có thêm nhiều kiến thức đầu tư để củng cố thành công của riêng cá nhân và đóng góp vào sự phát triển chung của Công ty.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *